Samarbeidsutvalget

Barnehagelovens § 4, Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."

Representantene i samarbeidsutvalget velges for 1 år av gangen. Det er ønskelig at det er en av foreldrerepresentantene som er leder for samarbeidsutvalget. Hvor aktivt et samarbeidsutvalg er, avhenger i stor grad av foreldrenes engasjement i forhold til å ta opp aktuelle saker til diskusjon.

Samarbeidsutvalget (SU) i Norlandia Polarmåsen barnehage består av 2 foreldrerepresentanter og 2 ansatterepresentanter. Vara til SU møter fast med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. I tillegg møter daglig leder. Daglig leder har ikke stemmerett, men bistår med innkalling, forbereder saker og skriver referat.

Som hovedregel avholdes det to møter i SU, et i hvert halvår.

Hvis dere har saker som skal tas opp i SU, ta kontakt med en av medlemmene.

Representantene i SU fra foreldrene er:
Siw Bæverfjord Olsen(siwbolsen@gmail.com)
Anette Berg Jensen (anettebergj3@hotmail.com)

Representanter i SU fra personalet:
Iris Gamst
Janniken Andreassen

Navn Representant for  Mailadresse 
Siw Bæverfjord Olsen

Foreldrerepresentant SU

Foreldrekontakt for Pingvinen

siwbolsen@gmail.com 
Anette Berg Jensen

Foreldrerepresentant SU

Foreldrekontakt for Humla 

anettebergj3@hotmail.com 
 Yvonne Jensen

Foreldrekontakt for Marihøna

yvonnejensen@hotmail.no 
 Lene-Mari Rasmussen

Foreldrekontakt Myggen

lenemari86@gmail.com 
 Ida Dahl-Hansen

Foreldrekontakt Selungen

 zoologikk@yahoo.no 
 Carina Mæhle

Foreldrekontakt for Skarven

 carina_l@hotmail.com 
 Trine Øvergård

Foreldrerepresentant Skårungen

Vara SU

 hummervegen19104@gmail.com 
Janniken Andreassen Personalrepresentant SU  
Iris Gamst Personalrepresentant SU