Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig.

DIALOG BARNEHAGE-HJEM
Vi legger stor vekt på å ha en tett dialog med barnas foreeldre. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppa og hvordan de utvikler seg. Den daglige dialogen med foreldrene som foregår i hente- og bringesituasjoner, er derfor svært viktig. Vi ønsker en åpen dialog hvor man både tar opp det man er fornøyd med, og ting man ønsker annerledes/ikke synes fungerer. En god kommunikasjon mellom hjem og barnehage er viktig for barnets trivsel og utvikling. 

FORELDRESAMTALER
Foresatte inviteres til 2 foreldresamtaler årlig. I samtalen fokuseres det på barnets trivsel og utvikling.
Det gjennomføres en samtale med foreldrene til førskolebarna på våren der fokuset er overgang barnehage-skole.

FORELDREMØTE
Det avholdes to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temamøter, foredrag m.m. 

MEDVIRKNING
Vi ønker tilbakemeldninger fra foreldrene for å kunne utvikle oss og gi barna ett best mulig tilbud. Tilbakemeldinger kan gis på avdelingsvise foreldremøter, i foreldresamtalene eller i den daglige dialogen. Foreldrene kjenner barna best og vet hva som vil kunne være med på å ivareta barnets behov og interesse. På den måten kan dere som foreldre, være med på å forme barnehagens innhold.

TAVLA
Tavla er vår informasjonskanal. Alle foreldre får tilsendt brukernavn og passord slik at de kan lese ukeplan, periodeplaner og om dagen i dag. I tillegg legges det ut bilder av barna på tavla.

BRUKERUNDERSØKELSE
I november inviteres foreldrene til å svare på en brukerundersøkelse. Resultatet av brukerundersøkelsen er viktig i arbeidet med å videreutvikle barnehagen. Resultatet av undersøkelsen følges tett opp i personalgruppa og samarbeidsutvalget. En oppsummering blir sendt på e-post til foreldrene.